ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Περιοχές που εξυπηρετούμε: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΛΙΜΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας γίνεται με μεθοδικό και ευχάριστο τρόπο, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να μάθουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους ορθά και αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτού του αντικειμένου, οι μαθητές εξασκούνται στη σωστή και εκφραστική ανάγνωση και την ορθογραφία, κατανοούν τη γραμματική και το συντακτικό και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους μέσα από την επαφή με ποικίλα κειμενικά είδη. Παράλληλα, διατυπώνουν τις απόψεις τους και επιχειρηματολογούν αφενός μέσα από προφορικές δραστηριότητες, όπως προφορική παρουσίαση εργασιών, αφήγηση βιωματικών εμπειριών, βιβλιοπαρουσίαση κ.λπ. αφετέρου μέσα από τη συστηματική διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου που ξεκινά από τις μικρές τάξεις. Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται με τη χρήση σχολικών εγχειριδίων, πλούσιου έντυπου υλικού, τεχνολογικών μέσων, γλωσσικών παιχνιδιών αλλά και τη συμμετοχή των παιδιών σε δράσεις φιλαναγνωσίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Στα Μαθηματικά, στόχος μας είναι να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας την αγάπη για αυτό το αντικείμενο. Καθημερινά οι μαθητές εξασκούν τη σκέψη και τη φαντασία τους μέσα από αριθμητικούς, γεωμετρικούς και οπτικούς γρίφους, αναπτύσσουν τη μαθηματική σκέψη μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες και ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας και αποκτούν ευχέρεια στην πραγματοποίηση νοερών υπολογισμών και αριθμητικών πράξεων. Επιπλέον, μέσω καθημερινών παραδειγμάτων, ανακαλύπτουν τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα της μαθηματικής λογικής στη ζωή τους. Παράλληλα, καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα με την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, ενώ συμμετέχουν και σε μαθηματικούς διαγωνισμούς.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

(Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή)

Η μελέτη των ανθρωπιστικών επιστημών μάς ενδιαφέρει ιδιαίτερα, καθότι συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Η διδασκαλία δεν έγκειται στην αποστήθιση γνώσεων, αλλά στηρίζεται στον διάλογο, με τρόπο που βοηθά τους μαθητές να καλλιεργήσουν την κριτική και συνδυαστική τους σκέψη. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, αξιοποιούμε τα οπτικοακουστικά μέσα και τις νέες τεχνολογίες, συνδυάζουμε την παραδοσιακή διδασκαλία με καινοτόμες δράσεις (projects, έρευνα, διαθεματικές προσεγγίσεις, θεατρικό παιχνίδι κ.ά.) και εργαζόμαστε τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, ανάλογα με τον στόχο. Επιπρόσθετα, αξιοποιούμε τις εκπαιδευτικές επισκέψεις για τη βιωματική προσέγγιση της διδασκόμενης ύλης κάθε τάξης. Έτσι, πετυχαίνουμε οι μαθητές μας να αποκτούν επίγνωση της ιστορίας και των κοινωνικοπολιτικών αξιών του δικού μας και άλλων πολιτισμών και να οικοδομούν την ταυτότητα του σύγχρονου, κριτικά σκεπτόμενου, δημοκρατικού πολίτη.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

(Φυσική, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος)

Οι βασικοί διδακτικοί στόχοι στα μαθήματα που σχετίζονται με τις Θετικές Επιστήμες είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την επίδραση της επιστήμης στην καθημερινή ζωή και να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες για τη μάθηση και εκτός σχολείου. Μέσα από μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, οι μαθητές προβληματίζονται, γνωρίζουν την επιστημονική μέθοδο, εξοικειώνονται με επιστημονικούς όρους, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και κατανοούν βασικές αρχές της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Γεωγραφίας. Ειδικά στην Ε' και Στ΄ τάξη, διενεργούν πειράματα με τη χρήση καθημερινών υλικών καθώς και επιστημονικών οργάνων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στο σχολείο μας, το μάθημα της Πληροφορικής έχει κύρια σημασία και διδάσκεται από την Α΄ δημοτικού. Στη διδασκαλία, εξειδικευμένος εκπαιδευτικός αξιοποιεί πλήθος εκπαιδευτικών εφαρμογών πολυμέσων και ζωγραφικής, με σκοπό το μάθημα να γίνεται ελκυστικό και δημιουργικό. Έως τη Στ΄ τάξη, οι μαθητές έχουν αποκτήσει τις βασικές δεξιότητες σε όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (Word), ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (Powerpoint) και λογιστικών φύλλων (Excel). Επίσης, μυούνται στις βασικές αρχές του προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο.

Στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης, η ύλη συγκεκριμένων μαθημάτων (π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία κ.λπ.) αποτελεί έναυσμα για τον σχεδιασμό ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, κειμένων, γραφημάτων κ.λπ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Μουσική, Εικαστικά)

Μουσική

Η Μουσική αποτελεί κομμάτι του εκπαιδευτικού μας συστήματος από τα αρχαία χρόνια. Είναι ένα μάθημα που βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με την τέχνη και να καλλιεργήσουν τη μουσική τους παιδεία, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις προσωπικές τους δεξιότητες. Ξεκινάει από τις πρώτες τάξεις, μέσα από την απαγγελία τραγουδιών, τη δημιουργία αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων και τη συμμετοχή σε μουσικοκινητικά παιχνίδα. Στις δύο μεγαλύτερες τάξεις, Ε' και Στ', οι μαθητές προχωρούν στην εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου (φλογέρα, πιανίκα, μεταλλόφωνο) και έρχονται σε επαφή με τις νότες και τους ρυθμούς. Το μάθημα πραγματοποιείται με συνοδεία πιάνου από ειδικευμένο εκπαιδευτικό που καθοδηγεί τα παιδιά και οργανώνει μαζί τους σχολικές εορτές αλλά και ξεχωριστές μουσικές βραδιές.

*Υπάρχει επίσης η επιλογή ατομικών μαθημάτων πιάνου και κιθάρας, με μικρή οικονομική επιβάρυνση, κατά τη μεσημεριανή ζώνη του σχολείου.

Εικαστικά

Τα εικαστικά κατέχουν μία επίσης σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς αποτελούν βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής παιδείας. Πρόκειται για ένα μάθημα που στοχεύει στην ανάπτυξη λεπτών κινητικών δεξιοτήτων και συνδράμει στην αισθητική καλλιέργεια των παιδιών. Ταυτόχρονα πυροδοτεί την παιδική φαντασία και αναδεικνύει τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα, ο καθένας με τον δικό του, προσωπικό τρόπο.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Στη διάρκεια της Ευέλικτης Ζώνης, οι μαθητές εργάζονται πάνω σε ποικίλα projects που τους ενδιαφέρουν αντλώντας θέματα από τις επιστήμες και από την επικαιρότητα. Έχουν έτσι την ευκαιρία να ερευνήσουν σε βιβλία, σε εγκυκλοπαίδειες, στον Τύπο και στο Διαδίκτυο, να συνθέσουν και να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά. Οι εργασίες συνήθως καταλήγουν σε κάποιο συγκεκριμένο έργο, όπως μια διάλεξη, μια γραπτή παρουσίαση ή κάποια κατασκευή.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι εκπαιδευτικοί, με τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν, ενδιαφέρονται να μαθαίνει ο μαθητής πώς να μαθαίνει και να λαμβάνει πολύπλευρα ερεθίσματα.

Μας ενδιαφέρει η εισαγωγή της νέας γνώσης να γίνεται με ελκυστικό τρόπο. Γι’ αυτό στηριζόμαστε στο προσωπικό υλικό των παιδιών και συζητάμε σε σχέση με αυτό. Επίσης αξιοποιούμε σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό που συμβάλλει στο έναυσμα ενδιαφέροντος των μαθητών. Συχνά εργαζόμαστε σύμφωνα με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα. Άλλες φορές εφαρμόζουμε εξατομικευμένη διδασκαλία, ώστε να αφομοιωθεί το αντικείμενο διδασκαλίας πλήρως και να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών.

Κύριο μέλημά μας σε καθεμία μέθοδο αποτελεί η εξασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην κατάκτηση της γνώσης και τη συναισθηματική πληρότητα των παιδιών μας.

ΜΟΥΣΙΚΗ